• "فقط رسیدن به یک میلیارد اول سخت است."
تحلیل استراتژیک فرآیند تحقیق در مورد یک کسب‌وکار هم در محیطی که آن کسب‌وکار فعالیت می‌کند و هم در درون خود آن سازمان است تا بتوان استراتژی مناسب را تدوین نمود. درک آگاهانه و تئوریک از محیطی است که یک سازمان در آن فعالیت می‌کند و فهم تعاملات سازمان با محیطش جهت توسعه اثربخشی و کارایی سازمان همراه با افزایش توانمندی سازمان برای تخصیص بهینه منابع در دسترسش می‌باشد.
ویژگی‌های تحلیل استراتژیک
تشخیص و ارزیابی داده‌های مرتبط با تدوین استراتژی
تعریف محیط درونی و بیرونی سازمان که باید تحلیل گردد
مجموعه از روش‌ها که جهت تحلیل به کار گرفته می‌شون
برخی از ابزارهای تحلیل استراتژیک
چه موقع استفاده از ابزار تحلیل استراتژیک مثمر ثمر است؟
مقالات
BA به چه معناست و تحلیل‌گر کسب و کار به چه کسی می‌گویند؟ (مقدمه‌ای بر BABOK) BA به چه معناست و تحلیل‌گر کسب و کار به چه کسی می‌گویند؟ (مقدمه‌ای بر BABOK)

Business analyst یا همان تحلیل‌گر شخصی است که به بهبود فرایندها، محصولات، خدمات و نرم افزارها از طریق تجزیه و تحلیل داده ها کمک می‌کند. تحلیل‌گری کسب و کار چیست؟ وظیفه تحلیل‌گران ک...